Revízia chránených území

 

V čase kedy sa vyhlasovali národné parky na Slovensku neexistovala žiadna kategorizácia IUCN na ktorú sa dnes ochranári odvolávajú. Prvá oficiálna kategorizácia IUCN bola zverejnená v roku 1978 to je v čase keď všetky NP (vyjmúc NP Poloniny) boli už vyhlásené. NP ktoré sa vyhlasujú podľa kategorizácie IUCN kategórie II.- tj. národné parky majú úplne iné postupy vyhlasovania ako tomu bolo u nás. Ak by sme NP vyhlasovali podľa IUCN  kategorizácie určite by rozloha počet národných parkov boli iné.

IUCN uvádza 7 kategórií chránených území. Pri tom deklaruje že všetky kategórie majú rovnakú hodnotu (nepovyšuje žiadnu kategórie nad iné). Výber tej ktorej kategórie závisí od konkrétneho štátu, od toho čo od daného chráneného územia očakáva a od stavu daného územia!

Je preto dôležité prehodnotiť súčasné chránené územia, ich význam, predmet ochrany a manažment hospodárenia. Identifikovať predmet ochrany či dané územia spĺňajú kritéria priaznvosti, prirodzenosti a teda majú schopnosť existovať na princípe samoregulácie bez negatívnych dopadov na okolie a bez rizika vlastného rozpadu. Zabrániť administratívnemu prekategorizovaniu umelo založených lesov, za bezzásahové územie lebo tomuto postupu chýba akákoľvek odbornosž, ktorá je nahradená emočnou ideoĺógiou bezzásahu ako všeriešiaceho fenoménu.

Bezzásahovosť je nezastupiteľná v rezerváciách určených ku štúdiu sukcesného vývoja ale v ostatných prípadoch nevedie k požadovanému výsledku. Častokrát dochádza k tomu, že vývojom ekosystému zanikli podmienky existencie chráneného druhu (fenomém). Je potrebné vybudovať komplexný systém o chránené územia tak aby neohrozovali ostatné lesy využívane na hospodárske funkcie ako aj ďalšie ekosystémové funkcie lesov.