Výzva na záchranu lesov Slovenska – MOR HO!

 

 

908 PETIČNÉ HÁRKY SI  STIAHNETE PO KLINKUTÍ KLIK

 

List občanom, obyvateľom vidieka, miest a obcí  a  majiteľom majetkových podielov v urbároch – Petíciu si môžete stiahnúť tu

 

Jedno z najväčších bohatstiev Slovenska sú naše lesy

 

Zásoby dreva na pni majú hodnotu okolo 25 miliárd €. Ekologické služby lesa  sa odhadujú na  500 miliárd €, teda až dvadsaťnásobne viac ako je hodnota dreva. Škody na ekologických systémoch lesa v SR  môžu dosiahnuť až desiatky miliárd €.

 

Od 90tych rokov beží na Slovensku premyslený spôsob znehodnotenia lesa tak, aby lesné pozemky stratili hodnotu. Cieľom znehodnotenia lesných pozemkov je vytvoriť podmienky na ich skúpenie za lacný peniaz od ich majiteľov. Nie je jedno, či je majiteľom štát a teda my všetci, a v konečnom dôsledku o ich osude rozhodujú politici, alebo sú majiteľmi súkromné osoby a podielnici v urbároch. V kombinácii s ekonomickým tlakom je použitý premnožený lykožrút na zničenie zdravých smrekových lesov a premnožený medveď na zastrašenie obyvateľov v obciach  v kontakte s biotopom medveďa. V súlade s Ústavou SR, ktorej účelom je chrániť zdravie, život a majetok občanov sme preto z úcty k našim predkom pripravili petíciu

 

Mor ho!

 

za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode

 

https://zivyles.sk/wp-content/uploads/2020/06/Petícia-Mor-ho-za-záchranu-lesa-vody-v-procese-klimatických-zmien-a-odstránenie-ohrozenia-človeka-v-prírode-DL-U1-PZ.pdf

 

Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť a požiadať o podporu a podpisovanie petičných hárkov pre petíciu:

 

„Mor Ho – za záchranu lesa,vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode“

 

Cieľom petície je zozbierať čo najviac podpisov občanov Slovenska bez ohľadu na ich profesijnú a stavovskú príslušnosť tak, aby sme mohli predložiť orgánom vlády SR, štátnej správy SR, Národnej rady SR požiadavky na riešenie piatich bodov tejto petície: 

 

– riešenie kalamity lykožrúta smrekového a jej následkov

 

– regulácia dravých šeliem  vo vzťahu k ohrozenie života človeka 

 

– hospodárenie v lesoch so zreteľom aj na mimoprodukčné funkcie lesa

 

– ochrana majetku – lesa vo vzťahu k jeho vlastníkovi

 

– jednotná legislatíva pre les,vodu,pôdu a ochranu prírody 

 

Petícia je ponímaná a koncipovaná ako petícia pre všetkých občanov Slovenska, ktorí si uvedomujú, že riešenie hore uvedených bodov petície zdravým rozumom a súdnym úsudkom je ten správny prístup.

 

Prečo „MOR HO“ ?

 

V najviac postihnutých oblastiach už roky veľké množstvo ľudí rôznymi spôsobmi nevie dospieť k riešeniu zlého stavu. Takisto, ako dlhodobo v našej minulosti, naši predkovia neboli vypočutí v otázke svojbytnosti a Samo Chalupka  v roku 1867 vyšiel s básňou Mor ho! Nevyriešilo to hneď útlak. No došlo k uvedomeniu si našej príslušnosti. Druhýkrát bol pozdrav a výzva použitá v SNP na povstanie a zorganizovanie jednoty na obranu krajiny pred utláčateľom. Tvorcovia petície to poňali takto a buďme im vďační, že sa postavili proti novodobej nezmyslenej a škodiacej diktatúre, nekonštruktívnej ochrane prírody, aj za nás. Že vieme chrániť prírodu a my sami, dokazujú výsledky našej práce.“  

 

V prípade otázok sa obracajte na Ing. Pavla Zacharovského  +421 908 557 622

 

Publikované materiály sú prevzaté zo stránky spoločnosti HONORS, a.s. www.honors.sk.

 

Podliehajú ochrane autorských práv v súlade s uvedeným nižšie:

 

 

 

© 2002 – 2020, HONORS, a.s., Námestie Osloboditeľov 24, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovakia
Údaje na stránke sú autorsky chránené, niektoré podliehajú zmluvným dohodám.
Zneužitie týchto údajov je právne postihnuteľné.