Naše ciele

 

 

Lesníctvo je široký odbor ľudskej činnosti, ktorá sa zaoberá udržaním zveľadením lesov a plným využitím ich úžitkov v prospech vlastníka a spoločnosti.

S uvedeného vyplýva, že lesníctvo je udržateľným spôsobom vykonávaná hospodárska činnosť zameraná na hmotné a nehmotné úžitky z lesa.

Slovensko so svojou lesnatosťou 42 % patrí medzi popredné krajiny Európy. Z tejto skutočnosti vyplýva veľký význam lesov na utváranie hospod. A ekologickej stability krajiny. Udržateľná správa lesov má kľúčový význam pre dosiahnutie pozitívnych účinkov v oblasti zmierňovania klimatických zmien ako aj vzpruhu pre naše hospodárstvo.

Od samého počiatku plánovaného hospodárenia už od čias Márie Terézie roku 1770 (Tereziánsky lesný poriadok) sú hospodárske využívanie a ochrana lesov v zájomnom súlade  pre prospech majiteľov lesov aj spoločnosti. Každé nadraďovanie jednej z funkcií lesa nad ostatné (s výnimkou ochrany zvlášť cenných biotopov a špecifických funkcií lesa napr. pri ochrane vodných zdrojov) je nelogické lebo spôsobuje nevyváženosť lesných ekosystémov a môže viesť k ich rozpadu.

Od zodpovednosti spoločnosti voči ďalším generáciam závisí ďalší vývoj a stav lesov na Slovensku. Len vyváženosťou hospodárenia v lesoch dokážeme napraviť škody spôsobené prírodnými kalamitami a ľudskou činnosťou a nie tieto škody zväčšovať a prehlbovať.

Musíme mať jasný cieľ čo chceme dosiahnúť ale aj niesť zodpovednosť za naše rozhodnutia.

Preto pre stabilizáciu lesných systémov je potrebné v rámci Slovenska podporovať v maximálnej miere hospodárenie v lesoch tak aby sa napravili vzniknuté škody, zmiernil sa negatívny klimatický dopad na naše územie zachovali sa zdroje vody, obnovili sa hospodársky potenciál v našom drevospracujúcom priemysle pri maximálnej mier zachovania mimoprodukčných funkcií lesov.

 

  1. Revízia chránených území

Blog Article

Product Release

SEO Strategy

Online STore

Info Architecture

Businesss Website

Creative Writing

Marketing Campaign

Content Strategy

Tech Startup

Let’s Start a Project!